Brønnserviceoperatør Print
Brønnserviceoperatør
Brønnstimulering 2
Brønnstimulering på Ekofisk 2/4 K. Bildet er tatt på skid-deck og viser toppen av de 24 brønnene.
Brønnstimulering 1
Kontrollrom PO1 på Ekofisk 2/4 B hvor BJ Services følger med på brønnstimulering.

Når brønnene ikke produserer som forventet, er det gjerne et tegn på at porene i reservoaret nær perforeringen i brønnen har tettet seg til. Da trengs det brønnservice. Det brukes forskjellige kjemikalier for å rense fortetningene. I Ekofisk-området har brønnene tradisjonelt blitt stimulert ved å pumpe en saltsyreblanding med høy rate ned i produksjonsrøret og videre inn i reservoaret. Dette fungerer som oftest bra. Syren blir fraktet til feltet i båt. Men brønnserviceoperatørene har også mange andre arbeidsoppgaver og er gjerne spesialiserte innen visse områder.

Yrket:
En brønnserviceoperatør arbeider med boring, testing og vedlikehold av produserende oljebrønner. Sentrale arbeidsoppgaver er å installere, manøvrere og reparere utstyr og maskiner, og å utføre og overvåke disse operasjonene. Brønnserviceoperatøren skal på grunnlag av egne observasjoner, analyser, måleresultater og instrumentavlesninger kunne vurdere og treffe selvstendige avgjørelser ved styring av brønnservice-operasjoner. Mange arbeidsoperasjoner foregår i brønner under trykk, og faren for utblåsning krever årvåkenhet og nøyaktighet.

Brønnserviceoperatøren betjener elektriske, pneumatiske, hydrauliske og motordrevne verktøy, maskiner og utstyr til ulike arbeidsoperasjoner. Han eller hun må kunne beherske kabeloperasjoner, hydrauliske rør, komplettering, sementering og boring. Under betegnelsen brønnserviceoperatør befinner seg flere tidligere yrkeskategorier som casingoperatør, sementerer, wirelinepersonell og snubbingpersonell.

Utdanning:
Tidligere fikk brønnteknikerne opplæring under veiledning på arbeidsplassen. Nå gis opplæringen blant annet på Stavanger offshore maritime skole.
For å bli brønnserviceoperatør kan en gå to år i skole og to år i lære, eller tre år i skole. For å oppnå fagbrev eller svennebrev, må en bestå fagprøven. For yrkeskompetanse som ikke er knyttet til fagbrev, får en ha vitnemål etter 3-årig videregående opplæring i skole med for eksempel grunnkurs mekaniske fag, videregående kurs I brønnteknikk og videregående kurs II brønnteknikk.

Faget Brønnteknikk skal gi teoretisk grunnlag innen boretekniske prosesser og god innsikt i hydrauliske prinsipper og brønnserviceteknologi. Geologi og formasjonsevaluering, sementeringsprosesser, mekaniske disipliner, målings-, styrings-, og reguleringsteknikk og laboratoriearbeid står også sentralt for at fagarbeideren skal forstå de operasjoner eller deler av operasjoner som skal utføres.

Annen relevant utdanning kan skje innen flere fagfelt: 

Hydrauliske rør (læreplan)

Faget omfatter hydrauliske røroperasjoner i hele prosessen fra leteboring til ferdigstillelse og vedlikehold. Opplæring skal gi teoretisk grunnlag innen boretekniske prosesser og god innsikt i hydrauliske prinsipper og brønnserviceteknologi. Geologi og formasjonsevaluering, sementeringsprosesser, mekaniske disipliner, måling-, styring- og reguleringsteknikk og laboratoriearbeid står også sentralt for at fagarbeideren skal forstå de operasjoner eller deler av operasjoner som skal utføres. Sentrale arbeidsoppgaver vil være å innstallere, manøvrere og reparere utstyr og maskiner, og å utføre og overvåke disse operasjonene.

Komplettering (læreplan)

Komplettering inngår som en vesentlig operasjon for å forbinde reservoar til overflate eller prosessystemer og sikrer en kontrollert styring og kontroll av strømninger. Komplettering er et viktig redskap for ferdigstilling av en brønn for optimal produksjon. Etter at boring er utført skal brønnen klargjøres for produksjon. En faglært kompletteringsoperatør skal kunne operere utstyr som skal installeres i oljebrønnen

Kilde: www.oof.no

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower