Om dokumentasjonsprosjektet Print
Om dokumentasjonsprosjektet
logoark
prosjgruppe
Prosjekt-teamet ved NOM - f.v. Harald Tønnesen (prosjektleder), Trude Meland, Kristin Øye Gjerde og Jan A. Tjemsland

 

KULTURMINNE EKOFISK

Dette nettstedet er et resultat av dokumentasjonsprosjekt ”Kulturminne Ekofisk”.  Den første fasen av Ekofisk-utbyggingen (Ekofisk I) er avsluttet. Fram mot 2013 skal 14 plattformer demonteres og fjernes samt at overbygningen på Ekofisk-tanken også skal fjernes.  ”Kulturminne Ekofisk” er en systematisk utvelgelse av dokumentarisk kildemateriale knyttet til Ekofisk I gjennom perioden 1962–1998.  Den neste fasen (Ekofisk II) med bl.a. nye og moderne plattformer er ikke med i denne dokumentasjonen og er bare nevnt der det er nødvendig for å vise helheten.

Ekofisk står sentralt i norsk oljehistorie som det første oljeproduserende feltet på norsk kontinentalsokkel. Dette perspektivet, kombinert med størrelsen og den interessante utviklingshistorien feltet har vært gjennom, definerer Ekofisk som et  kulturminne av nasjonal verdi. Riksantikvaren har karakterisert installasjonene i Ekofisk-området som ”noen av vår tids største og mest komplekse kulturminner”, og understreker deres betydning som viktige symbol for utviklingen av det moderne Norge.  Med utgangspunkt i kulturminneloven anmodet Riksantikvaren om at det burde gjennomføres et dokumentasjonsprosjekt.

Å dokumentere et teknisk-industrielt kulturminne av en slik størrelse er komplisert.  Både fordi det er mange aspekter av anleggene og virksomheten som skal dekkes, fordi dokumentasjonen er omfattende og sammensatt, spredt på eierskap og lagringsmedier, og fordi det i tillegg til systematisering og ordning av eksisterende materiale også måtte samles inn nytt materiale.  Det er første gang det blir foretatt dokumentasjon av kulturminner og kulturmiljøer fra petroleumssektoren i et slikt omfang som i dette dokumentasjonsprosjektet.  Selv om prosjektet nå er avsluttet, anser vi ikke resultatet som endelig.  Prosjektgruppen ønsker gjerne å motta tilbakemelding fra brukerne av nettstedet.  Dette kan gjøres ved å sende inn kommentarer på skjemaet "Kontakt oss".  

Norsk Oljemuseum
har vært prosjektansvarlig for gjennomføring av ”Kulturminne Ekofisk” i perioden 2002-2004.  Arbeidet har skjedd etter oppdrag fra ConocoPhillips Norge og rettighetshaverne i Ekofisk I-lisensen, Norpipe Oil og rettighetshaverne i Albuskjell-feltet hvor Norske Shell også deltar.  Riksantikvaren har vært en sentral samarbeidspartner i arbeidet med å initiere og følge opp prosjektet. Arbeidet med innsamling, utvelgelse, registrering og lagring av kilder har skjedd i nært samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Statsarkivet i Stavanger.  Dette har vært et ekte ABM-prosjekt, (samarbeid mellom Arkiv, Bibliotek og Museum). 

Norsk Oljemuseum har gjennomført en arkivmessig form for bevaring av kildene med hovedvekt på tegninger, foto, film, publikasjoner, gjenstander, intervjuer og annet arkivmateriale. Hovedmedium for lagring av dette kildemateriale er digitale databaser. Resultatet av dokumentasjonsarbeidet kan derfor karakteriseres som et digitalt samfunnsminne – gjort tilgjengelig på dette nettstedet.  Prosjektet har benyttet seg av originale kilder og det er gjort en omfattende utvelgelse i disse kildene for å kunne presentere en oversiktlig dokumentasjon av Ekofisk.  Nettstedet viser en redigert presentasjon av feltets utvikling og betydning for mennesker og samfunn.  I tillegg er det mulig å utføre søk i alt kildematerialet som er samlet inn. Prosjekt-teamet hos Norsk Oljemuseum har bestått av: Harald Tønnesen (prosjektleder), Kristin Øye Gjerde (forsker), Trude Meland (assistent), Jan A. Tjemsland (assistent) og Synnøve Hageberg (bibliotekar).  Norsk Oljemuseums nettsted er: http://www.norskolje.museum.no

Statsarkivet har hatt ansvaret for delprosjektet arkiver. Arbeidet har bestått i å få oversikt over, velge ut, ordne, katalogisere og deponere de arkivene som skal være med i dette prosjektet. Etter en tidkrevende utvelgelsesprosess kom saksarkivene fra kontorene i Oslo og Stavanger samt en hel del materiale fra helse- og personalavdelingen inn til Statsarkivet for ordning. Etter ordning og katalogisering utgjør disse arkivene ca. 200 hyllemeter og er nå deponert i Statsarkivets magasiner for ettertiden. Senere vil også mer enn 1.000 kart og tegninger bli deponert i Statsarkivet. Arkivprosjektet er nærmere presentert i en artikkel på Statsarkivets nettsted: http://www.arkivverket.no/stavanger/konferanse/ekofisk.html.

Nasjonalbiblioteket har deltatt som partner i Kulturminne Ekofisk ut av tre spesifikke forhold. Det første bunner i at Nasjonabibliotekets samlinger rommet mye relevant materiale knyttet til pionerperioden i Nordsjøen. Ikke minst gjaldt dette film og fotomateriale. Man så i prosjektet en mulighet til å komplettere disse samlingene. Det andre forholdet var Nasjonalbibliotekets mulighet til gjennom prosjektet å delta i sikringen av en overordnet bevaring av det materiale som for ettertiden vil dokumentere Ekofisk-området.  Den tredje utfordringen i prosjektet var utviklingen av et felles søkegrensesnitt mot ulike databaser hos forskjellige institusjoner. Ved å ta i bruk OpenArchiveInitiative-protokollen, har Nasjonalbiblioteket levert en teknisk basisløsning som ivaretar ønsket om fellessøk, og som kan stå som en modell for fremtidig samarbeid i ABM-sektoren.  Nasjonalbibliotekets nettsted er: http://www.nb.no.


NetPower Web Solutions AS har hatt ansvaret for utvikling av nettstedet. Publiseringsverktøyet Dashboard Portal Server er brukt som basis, og utvidet slik at det kan støtte funksjonaliteten som var ønsket. Utviklere hos NetPower Web Solutions har i tillegg også illustrert og implementert ulike visninger på nettstedet.

Operatøren og rettighetshaverne for Ekofisk-området har dokumentert historien helt siden starten. Gjennom foto og film/video, tegninger, artikler, foredrag og alle typer dokumenter er begivenhetene tatt vare på. Da Riksantikvarens kommentar til Konsekvensutredningen for Avslutningsplanen for Ekofisk I kom i 1999 om at Ekofisk burde dokumenteres som det kulturminne det er, lå grunnlaget der allerede. Kulturminneprosjektet har derfor hatt et enormt materiale å ta utgangspunkt i. Prosjektet har organisert et utvalg av dette materialet. ConocoPhillips har som operatør, og med støtte av de andre rettighetshaverne, lagt forholdene til rette for kulturminneprosjektet

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower