Konsekvensutredning Print
Avvikling og disponering av Ekofisk I - Konsekvensutredning

(Kilde:  ConocoPhillips)

Phillipsgruppen, A/S Norske Shell og Norpipe Oil AS eier helt eller delvis flere offshore-innretninger i Ekofisk-området på norsk kontinentalsokkel som er eller vil bli overflødige i årene som kommer (disse omtales «Ekofisk Innretninger» i denne utredningen).

Foreliggende konsekvensutredning presenterer resultatene av en evaluering som inkluderer virkninger på naturressurser, miljø og samfunn knyttet til hver av de aktuelle disponeringsalternativene for Ekofisk I-overbygninger, -understell, -rørledninger, -borekaks og skrot på havbunnen.

I tillegg oppsummeres miljø- og samfunnsmessige konsekvenser av rettighetshavernes anbefalte løsning (kombinert løsning for Ekofisk I overbygninger,-understell, -rørledninger, -borekaks og havbunn), basert på samme tema som angitt over.

De miljø- og samfunnsfaglige utredningene for samtlige alternativ oganbefalt løsning er utført av personell fra Det Norske Veritas og Asplan Viak. Teknisk begrunnelse for anbefalt løsning (kapittel 11.2) er gitt av Phillips.

Avvikling og disponering av Ekofisk I - konsekvensutredning (204 sider/ 3Mb).

Ekofisk I disposal: Impact Assessment

Du trenger Adobe Reader for å lese dette dokumentet.

Lukk
 
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower