Ekofisk 2/4 B Print
Ekofisk 2/4 B
Ekofisk 2/4 B

Ekofisk 2/4 B er en kombinert bore, produksjon og boligplattform som ble satt ned på 70 m vanndyp 2,3 km nord for Ekofisk-senteret. Ekofisk 2/4 B ble installert i 1972. Kollisjonsskader på den ene plattformleggen forsinket oppbyggingen av plattformen. Først i mai 1973 ble fundamenteringen fullført og understellet klargjort for å ta i mot dekksmodulene. Men så skjedde det raskt. I løpet av juni og juli 1973 ble alle modulene løftet på plattformen. Så fulgte tre måneder med ferdiggjøring før den første av de to boretårnene – rigg 41 – kunne påbegynne den første produksjonsbrønnen. Det andre tårnet krevde mer arbeid, og det ble operasjonelt først i desember. Produksjonen startet i 1974. 

I april 1981 begynte prøveprosjektet på vanninnsprøyting i krittformasjonen via brønn 2/4 B-16. Hensikten med dette prosjektet var å vurdere hvordan innsprøyting i hele feltet kunne øke oljeutvinningen. På grunnlag av de gunstige resultatene fra prøveprosjektet ble det besluttet å innføre vanninnsprøyting i krittformasjonen i hele feltet. I april 1985 ble det videre besluttet at innsprøytingsprosjektet skulle gjennomføres i danianformasjonen og at man skulle bruke det samme utstyret som i krittformasjonen. I 1986 ble Ekofisk 2/4 K plassert ved siden av Ekofisk 2/4 B for å foreta vanninnsprøyting i den nordre del av Ekofisk-reservoaret og i 1989 ble Ekofisk 2/4 W installert på en brostøtte sør for Ekofisk 2/4 FTP for å foreta vanninnsprøyting i den søndre del av Ekofisk-reservoaret.

I januar 1995 ble Ekofisk 2/4 B og Ekofisk 2/4 K ett plattformkonsept. Da ble driften av begge plattformene styrt fra kontrollrommet på Ekofisk 2/4 K. 

Det ene boretårnet ble først fjernet og det siste i 1997. Boligmodulen for 68 personer ble fjernet etter at naboplattformen Ekofisk 2/4 K ble installert i 1986. Det er nå en gangbro over til 2/4 K som er en vanninnsrøytings plattform. Fra Ekofisk 2/4 B til 2/4 FTP gikk det et 10" rør (olje/gass), 18" rør (olje/gass) og 22" rør (olje/gass). I 1985 ble det lagt en 8" Coflexip kontrollinje til 2/4 C. Plattformens vekt er ca. 12.000 tonn.

I april 1977 var det en ukontrollert utblåsing av olje og gass fra plattformen. Brønn B-14 trengte overhaling som medførte at produksjonsrøret på 3000 m måtte trekkes ut. Under denne operasjonen sviktet sikkerhetsventilen og utblåsingen var et faktum.  Etter en uke ble brønnen brakt under kontroll. (Se artikkel under "Tidslinje").

Prosessen består av to identiske parallelle produksjonsseparatorer (12,2m x 3m) og en testseparator (6,1m x 2,1m). Prosessutstyret på Ekofisk 2/4 B ble utformet med tanke på å forsyne råolje fra reservoaret til Ekofisk 2/4 FTP. Av de 24 borehullene som ble avsatt til produksjon på plattformen, ble 22 utbygd som driftsbrønner, mens 2 ble holdt i reserve. Produksjonsbrønnene leverte en blanding av råolje og naturgass gjennom produksjonssamleledningene eller en testsamleledning. Oljen og gassen gikk deretter til Ekofisk 2/4 FTP.


Konstruksjonsdel

Tørrvekt (tonn)

Hovedmål

Kommentarer

Hoved-plattform

Over-bygning

2362
(Moduler)

2562
(Modulstøtte-ramme)

 

8 moduler inklusiv modulstøtte-ramme. Rammen stikker ned til skjøt med toppen av understellet.

Under-stell

4457
(Understell + pæler ned til slamlinje)

635
(Marin begroing + pælemørtel)

2910
(Lederør + stigerør + senkekasser)

Bredde ved bunn
= 61,4 m x 46,2 m

Bredde ved topp
= 42,4 m x 27,1 m

12-benet understell med fundamenterings-pæler gjennom hver av de 12 hovedbena på understellet + 4 skjørtpæler.

24 lederør og 4 stigerør.

Gangbro 1

 

495

Lengde
= 115 m

  

Tegning 2/4 B
Lukk
 
© Norsk Oljemuseum - Design og utvikling Netpower